Eylea vejledning til ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Eylea vejledning til ordinerende læge

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

 

Reaktioner i forbindelse med intravitreale injektioner

 

Intravitreale injektioner, inklusive injektioner med Eylea, er blevet forbundet med endophthalmitis, intraokulær inflammation, rhegmatogen nethindeløsning, rift i nethinden og iatrogen traumatisk katarakt. Korrekte aseptiske injektionsteknikker skal altid anvendes ved administration af Eylea. Desuden bør patienten overvåges i ugen efter injektionen, så behandling hurtigt kan iværksættes, hvis der opstår en infektion. Patienten bør instrueres i øjeblikkeligt at rapportere alle symptomer på endophthalmitis eller på andre af symptomerne ovenfor.

 

 

Stigning i intraokulært tryk

 

Eftersom stigninger i intraokulært tryk er set inden for 60 minutter fra intravitreal injektion, inklusive injektioner med Eylea, bør patienten overvåges efter injektionen. Der er behov for særlig forsigtighed hos patienter med dårligt kontrolleret glaukom (Eylea må ikke injiceres, mens det intraokulære tryk er ≥ 30 mmHg). I alle tilfælde skal både det intraokulære tryk og perfusionen i det optiske nervehoved derfor overvåges og behandles i overensstemmelse med klinisk praksis.

 

 

Immunogenicitet

 

Eftersom Eylea er et terapeutisk protein, er der en potentiel risiko for immunogenicitet. Patienterne bør informeres om, at de skal rapportere ethvert tegn eller symptom på intraokulær inflammation, dvs. smerte, fotofobi eller røde øjne, som kan være et klinisk tegn på overfølsomhed.

 

 

Systemisk virkning

 

Systemiske bivirkninger, herunder ikke-okulære blødninger og arterielle tromboemboliske hændelser, er set efter intravitreal injektion af VEGF-hæmmere, og der er derfor en teoretisk risiko for, at disse kan have forbindelse med VEGF-hæmning. Der er begrænsede data for sikkerhed ved behandling af patienter med CRVO, BRVO, DME eller myopisk CNV med tidligere slagtilfælde eller transitoriske iskæmiske anfald eller myokardieinfarkt inden for de sidste 6 måneder. Der bør udvises forsigtighed, når sådanne patienter bliver behandlet.

 

Andet

Som det er tilfældet for andre intravitreale anti-VEGF-behandlinger for AMD, CRVO, BRVO, DME og myopisk CNV gælder følgende også:

 

Kvinder i den fertile alder
Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter den sidste intravitreale injektion af Eylea.

 

Graviditet
Selvom den systemiske eksponering efter okulær administration er meget lav, bør Eylea ikke anvendes under graviditet, medmindre den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko for det ufødte barn.

Amning
Eylea anbefales ikke under amning. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med Eylea skal seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

MA-M_AFL-DK-0002-1 Sidst opdateret: April 2020