Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Overdosering

 

Begrænset absorption forventes at medføre en maximal effekt uden yderligere stigning i den gennemsnitlige plasmakoncentration ved supraterapeutiske doser på 50 mg Xarelto eller højere hos voksne. Der foreligger imidlertid ingen tilgængelige data ved supraterapeutiske doser hos børn. Der blev fundet en reduktion i relativ biotilgængelighed for stigende doser (i mg/kg legemsvægt) hos børn, hvilket tyder på absorptionsbegrænsninger for højere doser, selv når det tages sammen med mad. En specifik antidot (andexanet alfa), der antagoniserer rivaroxabans farmakodynamiske virkning, er tilgængelig (se produktresuméet for andexanet alfa), men det er dog ikke klarlagt for børn.

 

Ved overdosering kan det overvejes at bruge aktivt kul til at reducere absorptionen.

 

Såfremt en blødningskomplikation optræder hos en patient, der får Xarelto, skal næste Xarelto-administration udsættes, eller behandlingen seponeres efter lægens vurdering. Individualiseret kontrol af blødningen kan omfatte:

 

  • Symptomatisk behandling, f.eks. mekanisk kompression, væskesubstitution, kirurgi
  • Hæmodynamisk understøttelse; transfusion af blodprodukter eller blodkomponenter
  • Hvis blødning ikke kan standses med ovennævnte tiltag, skal administration af enten en specifik faktor Xa inhibitor antidot (andexanet alfa) eller en specifik prokoagulant-antidot, som f.eks. protrombinkomplekskoncentrat (PCC), aktiveret protrombinkomplekskoncentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa) overvejes. Der er dog i øjeblikket meget begrænsede erfaringer med brug af disse lægemidler hos voksne og børn, der får Xarelto.

 

På grund af Xareltos høje plasmaproteinbinding forventes det ikke, at lægemidlet er dialyserbart.

 

MA-M_RIV-DK-0027-2
Sidst opdateret: juni 2021