Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Spinal/epiduralanæstesi eller -punktur

 

I forbindelse med neuraksial anæstesi (spinal/epiduralanæstesi) eller spinal/epiduralpunktur er der risiko for at patienter, som får antitrombotika til forebyggelse af tromboemboliske komplikationer, udvikler epiduralt eller spinalt hæmatom, hvilket kan føre til langvarig eller permanent paralyse. Risikoen for disse hændelser kan stige ved postoperativ brug af permanent epiduralkateter eller samtidig brug af lægemidler, der påvirker hæmostasen. Risikoen kan også stige ved traumatisk eller gentagen epidural- eller spinalpunktur. Patienten skal overvåges hyppigt for symptomer på neurologisk svækkelse (f.eks. følelsesløshed eller svaghed i benene og afførings- eller vandladningsforstyrrelser). Hvis der bemærkes neurologisk svækkelse, skal der øjeblikkeligt stilles en diagnose og iværksættes behandling. Før neuraksial intervention skal lægen afveje de mulige fordele med risikoen hos patienter, der får antikoagulantia, og hos patienter, der skal have antikoagulantia til tromboprofylakse.

 

Se venligst konkrete anbefalinger i henhold til indikationen nedenfor:

 

  • Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med ikke-valvulær atrieflimren
  • Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne patienter
  • Behandling af venøs tromboemboli (VTE) og forebyggelse af recidiverende VTE hos børn

 

Der er ingen klinisk erfaring med anvendelsen af 15 mg og 20 mg Xarelto filmovertrukne tabletter hos voksne eller med anvendelsen af Xarelto hos børn i disse situationer. For at reducere den potentielle blødningsrisiko ved neuraksial (epidural/spinal) anæstesi eller spinalpunktur hos patienter i behandling med Xarelto bør rivaroxabans farmakokinetiske profil tages i betragtning. Det er bedst at indsætte eller fjerne et epiduralkateter eller udføre lumbalpunktur når den antikoagulerende virkning af Xarelto vurderes til at være lav. Det vides imidlertid ikke, præcist hvornår en tilstrækkelig lav antikoagulerende virkning nås hos den enkelte patient og tidspunktet skal opvejes mod hvor akut en diagnostisk procedure er.

 

Ved fjernelse af et epiduralkateter skal der, ud fra de generelle farmakokinetiske karakteristika, gå mindst to gange halveringstiden efter sidste administration af Xarelto, dvs. mindst 18 timer for unge voksne patienter og 26 timer for ældre patienter (se pkt. 5.2 i produktresuméet). Efter fjernelse af katetret skal der gå mindst 6 timer, før den næste Xarelto-dosis administreres. Hvis traumatisk punktur forekommer, skal administration af Xarelto udskydes i 24 timer.

 

Der foreligger ingen data vedrørende tidspunktet for indsættelsen eller fjernelsen af neuraksialt kateter hos børn, mens de får Xarelto. I sådanne tilfælde seponeres Xarelto, og en kortvarende parenteral antikoagulant overvejes.

 

  • Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter, som gennemgår planlagt hofteleds- eller knæledsalloplastik

 

For at reducere den potentielle blødningsrisiko ved neuraksial (epidural/spinal) anæstesi eller spinalpunktur hos patienter i behandling med Xarelto bør Xareltos farmakokinetiske profil tages i betragtning.

 

Det er bedst at indsætte eller fjerne et epiduralkateter eller udføre lumbalpunktur, når den antikoagulerende virkning af rivaroxaban vurderes at være lav (se pkt. 5.2 i produktresuméet).

 

Der skal gå mindst 18 timer efter sidste administration af Xarelto, før et epiduralkateter fjernes. Efter fjernelse af katetret skal der gå mindst 6 timer, før den næste Xarelto-dosis administreres.


Hvis traumatisk punktur forekommer, skal indtagelse af Xarelto udskydes i 24 timer.

 

  • Forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter med koronararteriesygdom (CAD) eller symptomatisk Perifer arteriesygdom (PAD) med høj risiko for iskæmiske hændelser
  • Forebyggelse af aterotromboemboliske hændelser hos voksne patienter efter akut koronarsyndrom (AKS) med forhøjede hjertemarkører

 

Der er ingen klinisk erfaring med anvendelse af 2,5 mg Xarelto sammen med ASA alene eller med ASA og clopidogrel eller ticlopidin i disse tilfælde. For at reducere den potentielle blødningsrisiko ved neuraksial (epidural/spinal) anæstesi eller spinalpunktur hos patienter i behandling med Xarelto bør Xareltos farmakokinetiske profil tages i betragtning.

 

Det er bedst at indsætte eller fjerne et epiduralkateter eller udføre lumbalpunktur når den antikoagulerende virkning af Xarelto vurderes til at være lav (se pkt. 5.2 i produktresuméet). Det vides imidlertid ikke, præcist hvornår en tilstrækkelig lav antikoagulerende virkning nås hos den enkelte patient. Trombocytfunktionshæmmere bør seponeres i henholdt til producentens præparatbeskrivelse.

MA-M_RIV-DK-0027-2
Sidst opdateret: juni 2021