Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Doseringsanbefalinger: Forebyggelse af apopleksi hos voksne patienter med ikke-valvulær atrieflimren

 

Til forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med ikke-valvulær atrieflimren (SPAF) er den anbefalede dosis 20 mg én gang dagligt.

 

Doseringsskema

 

Patienter med nedsat nyrefunktion

Hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 30‑49 ml/min) eller svært nedsat nyrefunktion (15‑29 ml/min) er den anbefalede dosis 15 mg én gang dagligt. Xarelto® skal bruges med forsigtighed til patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 15-29 ml/min) og bør ikke anvendes til patienter med en kreatininclearance på < 15 ml/min.

 

Xarelto® bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat nyrefunktion, når de samtidig får andre lægemidler, som øger plasmakoncentrationen af rivaroxaban.

 

Behandlingsvarighed

Behandling med Xarelto® bør fortsættes langsigtet, forudsat at fordelen ved forebyggelse af apopleksi overstiger risikoen ved blødning.

 

Glemt dosis

Såfremt en dosis glemmes, skal patienten straks tage Xarelto® og fortsætte den følgende dag med én tablet én gang dagligt som anbefalet. Patienten må ikke tage dobbelt dosis for at indhente en glemt dosis.

 

Patienter med ikke-valvulær atrieflimren, som gennemgår PCI (perkutan koronar intervention) med indsat stent
Der er begrænset erfaring med en reduceret dosis på 15 mg Xarelto® én gang dagligt (eller 10 mg Xarelto® én gang dagligt hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion [kreatininclearance 30-49 ml/min]) i tillæg til en P2Y12-hæmmer i maksimalt 12 måneder hos patienter med ikke-valvulær atrieflimren, som kræver oral antikoagulation og som gennemgår PCI med indsat stent.

 

Patienter, der skal kardioverteres

Behandling med Xarelto® kan initieres eller fortsættes hos patienter, der får behov for kardiovertering.

For så vidt angår transøsofageal ekkokardiografi (TEE)-guidet kardiovertering hos patienter, der ikke tidligere er behandlet med antikoagulantia, skal Xarelto®-behandlingen startes mindst 4 timer før kardioverteringen for at sikre tilstrækkelig antikoagulation. For alle patienters vedkommende skal det inden kardioverteringen bekræftes, at patienten har taget Xarelto® som foreskrevet. Beslutning om iværksættelse af behandling og behandlingsvarighed skal træffes under hensyntagen til de fastlagte anbefalinger vedrørende antikoagulerende behandling hos patienter, der skal kardioverteres.

MA-M_RIV-DK-0027-1
Sidst opdateret: juli 2020