Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Doseringsanbefalinger: Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og PE hos voksne patienter

 

Til indledende behandling af akut DVT og PE (dag 1-21) gives patienten Xarelto® 15 mg to gange dagligt. For behandling efter dag 21 gives Xarelto® 20 mg én gang dagligt i den fortsatte behandlingsperiode.

Når forlænget forebyggelse af recidiverende DVT og PE er indiceret (efter mindst 6 måneders behandling af DVT eller PE), er den anbefalede dosis 10 mg én gang dagligt. Hos de patienter, hvor risikoen for recidiverende DVT eller PE anses for at være høj, f.eks. patienter med komplicerede komorbiditeter, eller patienter med recidiverende DVT eller PE under udvidet forebyggelsesbehandling med Xarelto® 10 mg én gang dagligt, bør en dosis med Xarelto® 20 mg én gang dagligt overvejes.

 

Xarelto® 10 mg anbefales ikke til de første 6 måneders behandling af DVT og PE.

 

DOSERINGSANBEFALINGER

 

Patienter med nedsat nyrefunktion

 

Patienter med moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 30-49 ml/min) eller svært nedsat nyrefunktion (15-29 ml/min), som behandles for akut DVT, akut PE og forebyggelse af recidiverende DVT og PE, bør behandles med Xarelto® 15 mg to gange dagligt i de første 3 uger.

 

Derefter er den anbefalede dosis Xarelto® 20 mg én gang dagligt. Dosisreduktion fra 20 mg én gang dagligt til 15 mg én gang dagligt bør overvejes, hvis patientens vurderede risiko for blødning opvejer risikoen for recidiverende DVT og PE. Den anbefalede brug af 15 mg er baseret på farmakokinetisk modellering, og er ikke undersøgt klinisk. Xarelto® skal anvendes med forsigtighed til patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 15-29 ml/min) og bør ikke anvendes til patienter med en kreatininclearance på < 15 ml/min. Når den anbefalede dosis er 10 mg én gang dagligt (efter ≥6 måneders behandling), kræves der ingen dosisjustering af den anbefalede dosis.

 

Xarelto® skal anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat nyrefunktion*, når de samtidig får andre lægemidler, som øger plasmakoncentrationen af rivaroxaban.

 

* Med moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 30-49 ml/min) til Xarelto® 10 mg

 

Behandlingsvarighed

 

En kort behandlingsvarighed (≥3 måneder) bør overvejes hos patienter med DVT/PE fremkaldt af større midlertidige risikofaktorer (f.eks. nyligt større kirurgisk indgreb eller traume). Længere behandlingsvarighed bør overvejes hos patienter med provokeret DVT/PE, som ikke er forbundet med større midlertidige risikofaktorer, idiopatisk DVT/PE, eller en anamnese med recidiverende DVT/PE.

 

Glemt dosis

 

  • Behandlingsperiode med én tablet to gange dagligt (15 mg to gange dagligt i de første tre uger): Såfremt en dosis glemmes, skal patienten straks tage Xarelto® for at sikre indtagelse af 30 mg Xarelto® per dag. I dette tilfælde er det i orden at tage to 15 mg tabletter på én gang. Fortsæt med den sædvanlige daglige dosis på 15 mg to gange dagligt den følgende dag.
  • Behandlingsperiode med én tablet én gang dagligt (efter de første tre uger): Såfremt en dosis glemmes, skal patienten straks tage Xarelto® og fortsætte den følgende dag med én tablet én gang dagligt som anbefalet. Patienten må ikke tage dobbelt dosis for at indhente en glemt dosis.

MA-M_RIV-DK-0027-1
Sidst opdateret: juli 2020