Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Alt tag
Alt tag

Xarelto® (rivaroxaban) vejledning til den ordinerende læge

Koagulationstest

 

Selvom behandling med rivaroxaban ikke kræver rutinemæssig monitorering af koagulationen, kan bestemmelse af rivaroxaban-nivauerne med en kalibreret kvantitativ test for anti-faktor Xa være anvendelig i specielle situationer, hvor kendskab til eksponeringen for rivaroxaban kan være en støtte for kliniske beslutninger, f.eks. ved overdosering og akut kirurgi.

 

Anti-FXa-assays med Xarelto-specifikke kalibratorer til måling af rivaroxabanniveauer er nu kommercielt tilgængelige. Hvis klinisk indiceret, kan den hæmostatiske status også vurderes med protrombintiden (PT) med anvendelse af Neoplastin som beskrevet i produktresuméet.

 

Følgende koagulationstests er påvirkede: PT, aktiveret partiel thromboplastintid (aPTT) og PT-beregnet international normaliseret ratio (INR). INR-testning er udviklet til måling af VKA-effekter og derfor ikke anvendelig til måling af Xareltos® aktivitet.

 

Doserings- eller behandlingsbeslutninger bør ikke baseres på resultater af INR, bortset fra ved skift fra Xarelto® til VKA, som beskrevet ovenfor.

 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i produktresuméet pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

MA-M_RIV-DK-0027-1
Sidst opdateret: juli 2020